Земјоделско-прехранбениот сектор со извоз од 540 милиони евра годишно, но потенцијалот е многу поголем

“Со извезени производи во висина од околу 540,7 милиони евра и релативно учество во вкупниот извоз на ниво на државата од 9,2 %, земјоделско-прехранбениот сектор претставува еден од столбовите на домашната економија со огромен потенцијал за негов развој во наредниот период. Оваа индустриска гранка има 323 извозно ориентирани компании и 122 производи кои се извезуваат со вредност поголема од 200.000 евра, од кои 89 производи имаат компаративна предност. Оттука, може да се заклучи дека оваа индустрија има потенцијал за диверзификација на извозот преку зголемување на бројот на нови извозни производи и извозни компании”, покажува Анализата на Стопанската комора на Македонија за идентификација на развојните можности. 

Извозниот перформанс, развојните можности и потенцијали за извозна диверзификација и структурна трансформација во доменот на земјоделско-прехранбениот сектор беа презентирани на седницата на Здружението На земјоделството и прехранбената индустрија, одржана на 29.01.2020 година во Стопанската комора на Македонија.

Анализата на Стопанската комора на Македонија за идентификација на развојните можности за извозна диверзификација со фокус на земјоделско-преработувачкиот сектор ја презентираше проф. д-р Дарко Лазаров, информирајќи дека согласно потенцијалите и компаративните предности на македонските производи, анализата упатува на фактот дека е неминовно окрупнување или здружување на компаниите, за заеднички настап на странските пазари и поттикнување на извозните активности.

На седницата се актуелизираше и прашањето поврзано со недостатокот на квалификуван кадар во овој  сектор и потребата за развивање на стручни вештини и компетенции кои се потребни на преработувачката индустрија.
Дел од компаниите имаат веќе имаат иницирано соработка со Стручното земјоделско и ветеринарно училиште од Скопје во насока на започнување активности за реализација на практична обука на учениците во компаниите-членки на Здружението, со цел учениците во образовниот процес покрај теоретско да стекнуваат и практично знаење.
Компаниите воедно изразија подготвеност истите да ги вклучат подоцна активно во своите компании, а исто така во наредниот период да помогнат во развивањето на стручните вештини и компетенции кај учениците преку нивно вклучување во реализација на практична обука во нивните компании.