Во првите три месеци годинава преку товарниот патен превоз биле превезени 14.709 тони, што е намалување за 7,6% во споредба со истиот период лани.
Најголем дел или околу 82% од превезените стоки се за сопствени потреби, кои бележат намалување за 6,4%.
Поголемо намалување има кај превозот на стока за трети лица, каде намалувањето е 12,5% во споредба со истиот перио лани.

Намалување од 6,4% има и кај воздухопловниот превоз на стоки. Во првите три месеци годинава преку воздухопловниот превоз биле испратени 179 тони стоки, а во земјава пристигнале 375 тони стока.

Преку железничкиот сообраќај, во првите три месеци биле превезени 441 тон стоки, што е пораст од 0,7%, што во најголем де се должи на меѓународниот превозот. Преку националниот железнички систем биле превезени само 1 тон стоки.