За 20 дена ќе почне со обесштетување на депонентите на Еуростандард банка

Фондот за осигурување на депозити упати известување до физичките лица – депоненти на „Еуростандард банка“ АД Скопје дека обесштетувањето по основ на вкупни депозити кои ги имаат во Банката ќе започне во рок од 20 дена и ќе се изврши во согласност со законските прописи.

– Фондот ги обесштетува осигурените депозити, но не повеќе од денарска противвредност од 30.000 евра по депозит во банка пресметани по средниот курс на Народната банка на 12 август, 2020 година. Предмет на обесштетување се главнината на депозитот, договорената пресметана и припишана камата и непристигнатата камата до 12 август 2020 година. Во случај кога депонентот има обврски кон банката, вкупниот износ на депозити на депонентот коишто се предмет на обесштетување се намалува за износот на неговите вкупни обврски кон банката, информираа од Фондот.

Како што појаснуваат, под вкупни депозити на еден депонент се подразбира: денарски и девизни депозити и трансакциски сметки на физички лица во банката, депозити врзани за паричните картички издадени од банката, девизни приливи на физички лица и сертификати за депозити издадени од банката.

Според информациите од Фондот за осигурување на депозити, ова е дванаести ризичен наста, односно стечај или ликвидација на банка или штедилница која ќе се покрива. Од основањето на Фондот во 1997 година до крајот на 2017 година биле исплатени по основ на обештетивање на депозити на физички лица над 23 милиони евра. Меѓу банките кои досега отидоа во стечај или ликвидација се Алмако Банка, Радобанк, Експорт Импорт Банка, Македонска банка, како и штедилниците УНИПрокром, Штедилница Фершпед, Интерфалко…
Но, нема информации колку приватни фирми и државни институции останаа изгорени во овие банки, со оглед дека стечајните постапки за некои од нив траат со години.

– Фондот ќе ги извести депонентите-физички лица за датумот на почеток на исплатата на обесштетувањето и за називот на банката/банките преку која/кои ќе се врши исплатата на депозитите. За дополнителни информации, граѓаните коишто ги користеле услугите на „Еуростандард Банка” АД Скопје, може да се обратат секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот на: е-адресата: info@fodsk.org.mk или на телефонските броеви: 02/ 3235-730 и 02/3235-735, информираа од Фондот за осигурување на депозити.