Успешните потфати се темелат на добро планирање. Со планирањето се поставуваат целите и се дефинираат чекорите и ресурсите потребни за нивно постигнување. Планирањето е особено важно за извозните активности со цел да се предвидат можните ризици, како и начини на кои ќе може тие да се надминат.

Добар план за извоз – како бизнис план кој се однесува на меѓународните пазари – потребен е и за да им покажете сериозност на вашите партнери и да ги убедите дека добро го разбирате тоа што сте го осмислиле. Финансии од банки и други финансиски институции и инвеститори може да обезбедите само со добро дизајниран извозен план.

Изготвувањете план за извоз е исто така можност да се преиспита главниот бизнис план на компанијата. Дали претпоставките на кои сте го засновале сè уште важат? Дали тие треба да бидат изменети и / или надградени? Поточно, ако вашето домашно рабоотење го темелите врз нецелосни или застарени претпоставки, тоа може да ја нарушат почетната точка за вашиот план за извоз.

Затоа, добро е да се посвети доволно време и напор за планирање, редовно да се ажурира планот, постојано да се вклучуваат нови идеи и научени искуства.

Што треба да содржи извозниот план?

 • Краткорочни и долгорочни цели на извозот
 • Одлука за вклучување на извозот во стратегијата на компанијата и маркетинг планот
 • Истражување на потенцијалниот пазар
 • Основен профил на купувачите на тој пазар
 • Кои маркетинг и дистрибутивни канали треба да ги користите
 • Кои се предизвиците на тој пазар
 • Прилагодување на производот (брендинг, пакување, заштита на сопственост)
 • Политика на цени
 • Послепродажен сервис
 • Анализа на царините, даноците и логистиката
 • Финансиски план со буџет, извори на финансирање, трошоци…
 • План за акција и спроведување на планот со критериуми за мерење на успешноста
 • Излезна стратегија