Индустриското производство во јануари со раст од само 0,3%. Еве кои сектори растеа, а кои имаа пад?

По два месеци пад, индустриското производство во јануари забалежа раст од само 0,3% во споредба со истиот месеци минатата година.

Она што е добро е што производството во преработувачката индустрија која има најголемо учество до 76,5% во вкупното индустриско производство во јануари бележи раст од 4,5%. Голем број од индустриските сектори бележат раст, но во неколку сектори се бележи голем пад кој се одразува врз вкупниот индекс.
Голем раст од 30% има кај производството на хемиски производи, производството на производи од гума и пластични производи има раст од 52%, производството на фабрикувани метални производи од 26,6%, производството на други неметални минерални производи бележи раст од 39,3 %.
Раст од 10,2% има и кај производството на моторни возила, производството на прехранбени производи бележи раст од 9,8%, а производството на пијалоци е зголемено за 8,4%. Раст има и кај текстилната индустрија, односно во производството на текстил и производството на облека каде се бележи раст  од 18,9%, односно 6,1%.

Ако се анализира во кои области на преработувачката индустрија има пад, податоците покажуваат големо намалување од 69,5% кај производството на тутун. Голем пад од 30% се бележи и кај производството на машини и уреди, додека производството на кожа и кожни производи бележи пад од 19,5% во јануари во однос на јануари претходната година.

Рударството и вадење на камен, што учествува со 11,24% во вкупното индустриско производство, во јануари бележи раст на производството од 9,4%.

Секторот за снабдување со електрична енергија, гас и пареа, кој учествува со 12,29% во вкупното производство во јануари бележи пад од 15,8%.

Индустриското производство бележи слаби резултати последниве три месеци. Во декември минатата година индустриското производство имаше пад од 5,9%, во ноември имаше пад од 1,02%, додека во октомври минатата година имаше раст од 4,2%, во септември раст од 6,1%, август од 9,8%.