Стопанските комори во најкраток можен рок треба до Владата да достават податоци за погодените сектори и штетите од корона вирусот

Стопанската комора на Македонија ги поздравува активностите за превенција од ширење на корона вирусот, затоа што врвен приоритет секако е здравјето на секој граѓанин на нашата земја.

Истовремено, во услови кога случувањата поврзани со корона вирусот силно ги погодија големите светски економии логично е да се очекува дека и малите економии, како што е македонската, ќе претрпат несакани последици. Потенцијалот на последиците не смее да се потцени, а нивната големина ќе зависи од подготвеноста на сите вклучени страни да преземат решителни и навремени чекори за минимизирање на можните негативни економски ефекти. Во тој контекст, Стопанската комора на Македонија и деловната заедница претставена преку Комората ја изразува својата подготвеност во целост да соработува во насока на остварување на оваа цел.

Од Стопанската Комора велат дека во изминатиот период преземаат континуирани активности во таа насока.

Прво, Стопанската Комора е во континуирана комуникација со Владата и носителите на економските политики. Следствено, обезбеден е канал за комуникација и постојан проток на информации. Од една страна,  договорено е сите заклучоци, мерки и препораки кои се носат на државно ниво да се комуницираат со стопанските комори кои на дневна основа ќе ги информираат своите членки.
На барање на Стопанската комора на Македонија, Владата ги задолжи сите министерства да формираат свои тимови, со посебна електронска пошта и телефонска линија на која ќе се даваат информации во однос на административните прашања во врска со спроведување на препораките и мерките за справување со корона вирусот COVID-19 за да може сите засегнати да се обратат со прашања кои ги засегаат. Дополнително, Комората перманентно ги известува своите членки и за сите релевантни информации за најновите случувања во земјата и регионот во поглед на сообраќајот, прекуграничните премини, итн.

Во поглед на досегашните мерки,заклучоци и препораки на Владата за превенција од ширење на корона вирусот на 10.3.2020 година, уште на самиот почеток по нивното првично дефинирање, согласно укажувањата на членките за потребите од додефинирање на препораките кои се однесуваат на приватниот сектор Комората веднаш достави забелешки. Во комуникацијата со Владата се пренесуваат и сите други отворени прашања, проблеми и можни негативни последици што компаниите секојдневно ги комуницирале со Комората. Ги охрабруваме компаниите да продолжат со својата комуникација со Комората затоа што сето тоа понатаму се проследува до надлежните институции и се создава амбиент за носење на правовремени и квалитетни одлуки.

Второ, во однос на идните чекори, на вчерашниот состанок (12.3.2020 година) во Владата на која присуствуваа премиерот, економскиот тим на министри и Стопанските комори, беше договорено Коморите во најкраток можен рок да достават податоци за:

– секторите кои се погодени во моментот;
-секторите кои дополнително може да бидат погодени во наредниот период;

– причините и проблемите со кои се соочуваат во моментот;

-причините и проблемите што може дополнително да се јават во одредени сектори,

-предлог – мерки за подршка на приватниот сектор поради влијанието од корона вирусот.

Координатор на сите овие активности е Стопанската комора на Македонија преку Платформата за јавно приватен дијалог.

Сериозноста на ситуацијата укажува дека ова е момент за единство, ангажирање на сите расположливи ресурси и максимална професионалност и посветеност за да можеме сите заедно да ги надминеме сериозните предизвици со кои се соочува приватниот бизнис сектор и целата македонска економија.