Farmer cultivates a field plantation of young Riviera potatoes. Weed removal and improved air access to plant roots. Fertilizer with nitrate and plowing soil for further irrigation irrigation.

Турското Министерство за земјоделство и шумарство неодамна објави дека преминува кон плански модел на земјоделство како дел од визијата „Век на Турција“.
Министерот за земјоделство и шумарство на Турција вели дека безбедноста и снабдувањето со производи ќе се обезбеди преку планираното производство.

Привлекувајќи внимание на три критични глобални прашања, Киришчи рече: „Првото од нив е земјоделството и храната, второто е водата и третото е енергијата. Земјоделството и водата се неопходни за човештвото“.

Министерот Киришчи истакна: „Се соочуваме со предизвици и во однос на водата и почва. Затоа, мора соодветно да го планираме нашето производство“, потенцирајќи на преминот кон планираниот модел на земјоделство.

Елаборирајќи ја законодавната работа подготвена за планираното земјоделство, Киришчи прецизираше:
„Со планираното земјоделство, сопствениците на ниви, амбари и живинарски куќи повеќе нема да произведуваат според нивните сопствени преференции. Производството ќе биде усогласено со барањата на планираното производство“.

Киришчи ја истакна важноста на класификацијата како основа на планираното производство, наведувајќи: „Ние ги класифицираме нашите производи во две категории. Првата опфаќа стратешки производи, додека втората вклучува производи кои се корисни за производство и покрај тоа што не се стратешки“.

Во однос на стратешките производи, за кои е потребна сигурна безбедност на снабдувањето, Киришчи објасни: „Нашиот Оддел за безбедност на снабдувањето ги следи светските трендови и ни дава информации и извештаи за производите што треба да ги произведуваме и набавиме. Овие вредни информации ги споделуваме со производителите, трговците и пазарот.

Земјоделство со договор

Истакнувајќи го моделот на договорено производство како уште еден клучен аспект на планирањето, министерот рече: „Договорното производство ја олеснува соработката меѓу купувачите и продавачите. Ние сме посветени на овој производствен модел и имаме намера да го имплементираме во повеќе категории на производи“.

Киришчи изјави дека Министерството за земјоделство и шумарство ќе ја преземе улогата на развој и надзор на стратегијата, додавајќи: „Во овој контекст, имаме за цел да делегираме некои од нашите одговорности, слично како во финансиските консултации. Предвидуваме формирање на сертифицирани консултанти за храна. Сертифицирани земјоделски инженери и овластени специјалисти за аквакултура“.

Министерот го истакна напредокот на земјоделскиот сектор на Турција во изминатите 20 години потенцирајќи: „Во 2006 година имплементиравме законодавство инспирирано од развиените земји ширум светот. Нивото на поддршка, кое беше 1,8 милијарди лири во 2002 година, достигна 40,4 милијарди лири до крајот на 2022 година. Ова значителна поддршка овозможи да постигнеме рекордно растително производство“.

Според статистиката, растителното производство на Турција, кое изнесувало 98 милиони тони во 2002 година, е зголемено на 128,6 милиони тони во 2022 година. Бројот на говеда се зголеми од 9,9 милиони во 2002 година на 18 милиони во 2022 година. Се зголеми и бројот на овци и кози од 32 милиони на 58 милиони.
“Продолжуваме со нашите напори за подобрување на продуктивноста“, рече министерот Киришчи

Извор: Daily Sabah