Објавен нов светски Халал стандард за туризам     

Институтот за стандардизација и мерење на Организацијата за исламистичка организација (ОИК) го објави Халал стандардот за туристички услуги – OIC/SMIIC 9:2019, Halal Tourism Services – General Requirements.

Овој стандард ќе овозможи да се балансираат барањата од областа на халал туризам и угостителството на светско ниво.

Стандардот содржи барања и обезбедува насоки за управување со туристички капацитети, производи и услуги за туристи, сместување, туристички пакети, туристички водичи и други услуги и објекти, како што се угостителство, ресторани и друго.

Покрај тоа, стандардот им дава насоки на организациите во поглед на одговорностите во управувањето и барањата на персоналот вклучен во спроведувањето на регулативата.

Еден од референтните документи за развој на стандардот е Водичот за халал сертифицирање на туристички и угостителски објекти, кој се применува во областа на дејноста на оваа Агенција од 2010 година.

Повеќе информации на следниот линк.