Во јануари годинава македонските компании во земјите од Западен Балкан извезле стоки во вредност од 71,8 милиони евра. Тоа е за речиси 35% повеќе во споредба со јануари минатата 2022 година кога извозот на стоки изнесувал околу 53 милиони евра.

Од петте земји од Западен Балкан, пак, во истиот период сме увезле стоки во врендост од 75 милиони евра, што е зголемување за 7% во споредба со ланскиот јануари.

Србија и Косово се најголемите трговски партнери на македонските компании во регионот

Од земјите во регионот, најголем извоз во јануари годинава македонските компании оствариле во Србија, во вредност од околу 30 милиони евра. Тој е поголем за 54% во споредба со ланскиот јануари. Увозот од Србија во јануари се намалил за 9,5% во споредба со лани и изнесувал 46,3 милиони евра.

Извозот во Косово во јануари годинава изнесувал 27,6 млиони евра и е поголем за 34,8% во споредба со истиот месец лани. Увозот, пак, од Косово во јануари изнесувал 13,3 милиони евра и е зголемен за 87% во споредба со ланскиот јануари.

Извозот во земјите од Западен Балкан учествувал со 11,5% во вкупниот извоз на македонската економија во јануари на годинава, додека увозот од овој регион има учество од 9% во вкупниот увоз на земјата.

Дури 78% од извозот оди во ЕУ

Европската Унија и понатаму останува најголем трговски партнер на Македонија. Во јануари во земјите членки на ЕУ биле извезени стоки во вредност од 482 милиони евра, што е 78% од вкупниот извоз на земјата. Извозот во земјите на ЕУ во јануари бележи раст од 11,4%.
Увозот, пак, од земјите на ЕУ во јануари изнесувал 394 милиони евра и бележи мало намалување од половина процентен поен. Увозот на стоки во јануари учествувал со 46% од вкупниот увоз во земјава.