Предложената регулатива за намалување на отпадот од пакување и промовирање на одржливост ќе предизвика „значајни“ промени во индустријата за пакување, се сугерира новиот извештај на Рабобанк.

Регулативата на ЕУ за пакување и отпад од пакување (PPWR), која сè уште е во фаза на предлог, ќе бара од производителите да ги ревидираат своите портфолија на производи и процесите на набавка, со цел да се обезбеди усогласеност.

Дополнително, ќе бидат неопходни инвестиции во инфраструктурата за собирање и рециклирање отпад за да се исполнат целите поставени со регулативата, забележува Рабобанк во својот извештај, Предлог за регулатива за пакување и отпад од пакување на ЕУ.

Конечниот текст на PPWR се очекува да биде претставен на пролет 2024 година, при што земјите ќе ја вклучат регулативата во нивните национални закони до почетокот на 2025 година.

Како и поставување цели за рециклирање, повторна употреба, полнење и намалување на отпадот, регулативата ќе ги наведе специфичните критериуми за дизајн за поголема можност за рециклирање на пакувањето и ќе наложи воспоставување системи за враќање на депозитите за контејнери за пијалоци направени од пластика и метал.

„Започнете да планирате сега“

„Иако регулативата сè уште не е конечна и некои од целите се далеку со години, па дури и децении, производителите на амбалажа, рециклирачите, владите и сите кои се засегнати од PPWR треба да започнат со планирање за влијанијата што оваа регулатива ќе ги има врз нивното работење“. коментира Регина Местре, аналитичар – пакување, во Рабобанк.

„Овие играчи би направиле добро да ги идентификуваат стратегиите и сојузите кои ќе им помогнат да се прилагодат на промените што ќе дојдат во пејзажот за пакување во Европа“.

Пошироки барања

Воведувањето на PPWR ќе бара од производителите на пакување и компаниите кои продаваат пакување да разгледаат поширок опсег на барања за нивните производи и операции.

На пример, за да се исполнат критериумите за рециклирање, производителите на амбалажа – и, во некои случаи, производителите на пакувани стоки – ќе треба да ги преиспитаат своите понуди на производи и, доколку е потребно, да ги реконфигурираат користејќи алтернативни материјали.

За да се придржуваат до прописите кои се однесуваат на рециклирана содржина во пластична амбалажа, производителите ќе мора да ги приспособат своите стратегии за набавка за да обезбедат пристап до рециклирани материјали и, во одредени случаи, да ги менуваат нивните постоечки производи за да се усогласат со целите на предлогот. Овие измени може да ги поттикнат производителите и корисниците на амбалажата да го преиспитаат својот избор на материјали, што потенцијално ќе доведе до замена на материјалот.

Исто така, ќе бидат потребни дополнителни инвестиции во инфраструктурата за собирање и рециклирање на отпад од пакување за да се усогласат со барањата поставени со регулативата, особено во однос на целите за рециклирање и имплементацијата на системите за враќање на депозитите.

„Иако точниот ефект сè уште не е јасен, можеме да предвидиме некои од влијанијата“, рече Местре за регулативата.

Повеќе информации прочитајте на следниот линк.