Извозот на македонски производи во земјите од Западен Балкан (Србија, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора) во првите три месеци годинава изнесувал 212 милиони евра, што е за 33% или за 53 милиони евра повеќе во споредба со истиот период минатата година.

Увозот од земјите од Западен Балкан во истиот период растел побрзо, односно е поголем за 38,6% или за 71 милион евра, надминувајќи вредност од 256 милиони евра.

Србија е најголем трговски партнер за Македонија, со вредност на трговската размена меѓу двете земји од 262 милиони евра, која е поголема за 35,5% во споредба со истиот период лани.

Извозот во Србија во периодот јануари-март 2022 година изнесувал 76,3 милиони евра, што е за 44,5% или за 23 милиони евра повеќе во споредба со извозот истиот период минатата година.

Гледано количински, извозот на македонски производи на српскиот пазар во првите три месеци е поголем за 14% и изнесувал 82 илјади тони.

Увозот од Србија, пак, во истиот период бил повеќе од двојно поголем од извозот и изнесувал 186 милиони евра, што е за 32% или за 45 милиони евра повеќе во споредба со увозот остварен во истиот период лани. Количински, увозот од Србија е намален за 5,5% во истиот период.

Статистиката покажува дека во Србија во првите три месеци од Македонија најмногу се извезувале железо и челик во вредност од 17 милиони евра, производи од железо и челик во вредност од 8 милиони евра, лекови и фармацевтски производи во вредност од 6,3 милионни евра. Во Србија во периодот јануари-март била извезена и електрична енергија вредна 5,1 милион евра, вино во вредност од 3,6 милиони евра, преработки од зеленчук и овошје во вредност од 2,5 милиони евра, кондиторски производи вредни близу 2 милиони евра, како и зеленчук за околу 1 милион евра, од кои најмногу зелка. Србија е најголем пазар за македонската храна. Според податоците од Државниот завод за статистика вкупниот извоз на земјоделски и прехранбени производи на српскиот пазар во првите три месеци годинава изнесувал 10 милиони евра.

На страна на увозот од Србија, најголем дел или 38,5 милиони евра отпаѓа на увозот на електрична енергија.Втора најголема ставка е увозот на електрични и емајлирани жици и кабли. Околу 20 милиони евра изнесува вредноста на увезените железо и челик (главно топловалани производи). Во првите три месеци од Србија бил увезено сончогледово масло за јадење во вредност од 7,6 милиони евра. Вредноста на увезеното жита изнесува 7,7 милиони евра. Увезени биле и производи од хартија, како тоалетна хартија, картонска амбалажа) за 7 милиони евра.