Пазарот на лекови до 2023 година ќе достигне вредност од 1.500 милијарди долари и годишно ќе расте со стапка од 3% до 6%.
Најголем двигател на растот на пазарот на лекови ќе биде очекуваното зголемување на нови, иновативни и билошки лекови и производи, како и подобрувањето на достапноста на здравствената заштита во одредени држави.

Притоа се очекува американскиот пазар да се развива побрзо од европскиот пазар, со стапки од 4% до 7%, а важна улога ќе имаат и земјите во развој. Посебно се истакнува кинескиот пазар, кој се проценува да достигне вредност од 140 до 170 милијарди долари, додека Бразил и Индија се очекува да го продолжат растот во потрошувачката на лекови.

Што се однесува на Европа, се очекува дека земјите од средна и источна Европа најмногу да придонесат за растот на европскиот пазар. Пoсебно се истакнуваат Русија, Полска, Турција, казахстан, Бугарија, Словачка и Романија, кои важат за пазари кои ќе продолжат да растат побрзо од глобалниот пазар.

 

Демографските промени носат големи предизвици

 

Она што се очекува да биде најголем предизвик за фармацевтската индустрија се демографските промени во развиените пазари, но и истекувањето на патентните заштити, кои ќе влијаат на динамиката на пазарот на генерички лекови, но и на зголемување на конкуренцијата.

Според проценките на Обединетите нации, светската популација ќе надмине 9,3 милијарди до 2050 година и околу 21% од оваа популација се очекува да биде на возраст од 60 и повеќе години.

Освен стареењето и зголемувањето на популацијата, подобрувањата во куповната моќ и пристапот до квалитетна здравствена заштита и фармацевтски производи на сиромашни и средни семејства од целиот свет, исто така, го придвижува растот на глобалната фармацевтска индустрија.

Исто така, дополнителен раст на индустријата ќе донесат и трошоците за развој на нови производи.

Трендот на преминување на лекови од рецептниот статус (Rx)  во OTC статус е присутен веќе неколку години и тој ќе продолжи и во следните години. Глобалниот безрецeптeн пазар (OTC) ќе продолжи да расте со годишни стапки од околу 5%, а OTC лековите ќе стануваат се подостапни преку различни канали на продажба.

Меѓутоа, врз растот на оваа индустрија секако ќе влијае забавувањето на растот на глобалната економија, како и трговската војна помеѓу Кина и САД, која со себе носи последици врз светската економска клима, зголемување на протекционизмот, но и нови заострувања во меѓународната конкурентност.